POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa domeny: royalartpalace.com
Nazwa firmy : EURL JPSA DECO
Nazwa handlowa / znak towarowy: Royal Art Palace / Royal Art Palace International
Siedziba: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Francja
NUMER VAT INTRA-COMMUNITY : FR64531450278
Telefon: +33 468 702 713
Email: contact[a]royalartpalace.com

Zgodnie z przepisami francuskiego rozporządzenia CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) oraz europejskiego rozporządzenia z RGPD (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administrator strony informuje wszystkich użytkowników strony, którzy podali lub podadzą swoje dane osobowe, że będą oneprzetwarzane w celu zarządzania i kontroli stosunków umownych, jak również w celu reklamy lub poszukiwania komercyjnego na temat naszych produktów i usług.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Firma: EURL JPSA DECO / Royal Art Palace International
FISCAL IDENTIFICATION NUMBER: 53145027800019 (RCS z Narbonne, Francja).
Adres: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Francja
Telefon: +33 468 702 713
Email: contact[a]royalartpalace.com
Inspektor ochrony danych: odnosi się do EURL JPSA DECO, który jest osobą prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania.

W jakim celu przetwarzamyPaństwa dane osobowe?

Administrator Danych przetwarza Twoje dane osobowe w celu zarządzania i monitorowania stosunków umownych, a także w celu reklamy lub prospekcji handlowej naszych produktów i usług.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są relacje biznesowe lub przez lata niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy lub Twoja jednoznaczna zgoda zgodnie z przepisami francuskimi i europejskimi.

Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wynikało z obowiązku prawnego.

Jakie są prawa użytkownika po przekazaniu nam swoich danych?

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą, może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe na jej temat, czy też nie.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych, w takim przypadku zachowamy je jedynie w celu realizacji lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn lub w celu realizacji lub obrony ewentualnych roszczeń.
Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, można skontaktować się z nami poprzez środki kontaktowe podane na naszej stronie internetowej.

W każdej chwili zainteresowany może złożyć skargę do CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), aby dochodzić swoich praw za pośrednictwem strony internetowej https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Wszystkie dane wymagane za pośrednictwem strony internetowej są obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do zapewnienia optymalnej usługi dla użytkownika. W przypadku niepodania wszystkich danych, dostawca nie gwarantuje, że dostarczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika.

Podobnie użytkownik może zrezygnować z wszystkich świadczonych usług subskrypcyjnych, klikając na sekcję rezygnacji z subskrypcji we wszystkich e-mailach wysyłanych przez Dostawcę.

Podobnie Dostawca przyjął wszystkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, które przetwarza, a także do zapobiegania ich utracie, zmianie i/lubdostępowi nieupoważnionych osób trzecich.

UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco.
Wszystko, co dotyczy ochrony danych osobowych w kontekście ich przetwarzania i co ma na celu ustalenie warunków, na jakich ROYAL ART PAL ACE / Jpsa Deco, jako administrator danych, jest upoważniony do przetwarzania danych zgodnie z wyraźnymi instrukcjami klienta, gdy klientkorzysta z usług ROYAL ART PAL ACE / Jpsa Deco, jest opisane w poniższej umowie o przetwarzaniu danych, z którą można się zapoznać, klikając na następujący link Umowa_o_przetwarzaniu_danych.pdf

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Plik cookie to plik, który jest pobierany na Państwa komputer podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej między innymi przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania strony przez użytkownika lub jego komputera i, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania z komputera przez użytkownika, mogą być wykorzystane do rozpoznania użytkownika.

Aby ograniczyć się do tego, co jest ściśle niezbędne do świadczenia usługi, a tym samym być zwolnionym z obowiązku uzyskania zgody zgodnie z art. 82 francuskiej ustawy o ochronie danych , te znaczniki muszą


  • Mieć cel ściśle ograniczony do pomiaru oglądalności witryny lub aplikacji (pomiar wydajności, wykrywanie problemów nawigacyjnych, optymalizacja wydajności technicznej lub ergonomii, szacowanie mocy wymaganych serwerów, analiza konsultowanych treści), wyłącznie na zlecenie wydawcy.
  • Do wykorzystania wyłącznie w celu tworzenia anonimowych danych statystycznych.

Odwrotnie, aby być zwolnionym ze zgody, te trackery nie mogą :


  • Prowadzić do krzyżowego sprawdzania danych z innym przetwarzaniem lub do przekazywania danych osobom trzecim;
  • Nie mogą umożliwiać globalnego śledzenia nawigacji danej osoby przy użyciu różnych aplikacji lub przeglądania różnych stron internetowych. Wyklucza się wszelkie rozwiązania, które wykorzystują ten sam identyfikator w wielu witrynach (np. poprzez pliki cookie zdeponowane w domenie osoby trzeciej ładowanej przez wiele witryn) w celu krzyżowania, powielania lub mierzenia jednolitego zasięgu treści.

W przypadku, gdy niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies, które nie są wyłączone z zakresu tej regulacji prawnej, będzie ona korzystać z dwuwarstwowego systemu informacyjnego.

W pierwszej warstwie pokaże zasadnicze informacje o istnieniu plików cookies, o tym czy są to pliki własne czy pliki podmiotów trzecich oraz o celach stosowanych plików cookies, a także o sposobach wyrażenia zgody.

W drugiej warstwie znajdą się informacje o tym, czym są i do czego służą pliki cookies, o rodzajach stosowanych plików cookies i ich przeznaczeniu, a także o tym, jak dezaktywować lub usunąć wymienione pliki cookies za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych przez wydawcę, narzędzi udostępnianych przez przeglądarkę lub terminal lub za pośrednictwem wspólnych platform, które mogą istnieć w tym celu, lub, w razie potrzeby, jak cofnąć już udzieloną zgodę. Ta druga warstwa dostarczy również informacji na temat identyfikacji tego, kto korzysta z plików cookie, tj. czy informacje uzyskane przez pliki cookie są przetwarzane wyłącznie przez wydawcę i/lubrównież przez osoby trzecie. Z identyfikacją podmiotów, z którymi wydawca zawarł umowę lub których usługi wydawca postanowił zintegrować.

ADRESY IP

Serwery witryny mogą automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny, z której korzysta użytkownik. Adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w odpowiednio zarejestrowanym pliku aktywności serwera, co pozwala na dalsze przetwarzanie danych w celu uzyskania czysto statystycznych pomiarów, które umożliwiają poznanie liczby wyświetleń strony, liczby wizyt w serwisach internetowych, kolejności wizyt, punktu dostępu itp.

BEZPIECZEŃSTWO

Strona internetowa stosuje techniki bezpieczeństwa informacji ogólnie przyjęte w sektorze, takie jak firewalle, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne, w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych. Aby osiągnąć te cele, użytkownik/klientzgadza się, że dostawca może uzyskać dane w celu uwierzytelnienia kontroli dostępu.