Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Domännamn: royalartpalace.com
Företagsnamn: EURL JPSA DECO
Handelsnamn / varumärke: Royal Art Palace / Royal Art Palace International
Huvudkontor: 1B Rue Du Port, 11100 NarbonneFrankrike
INTRA-COMMUNITY VAT NUMBER : FR64531450278
Telefon:+33 468 702 713
E-post: contact[a]royalartpalace.com

I enlighet med bestämmelserna i den franska förordningen om CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) samt den europeiska regleringen med GDPR (Allmän dataskyddsförordning), webbplatschefen informerar alla användare av webbplatsen som tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla sina personuppgifter, att dessa kommer att behandlas för förvaltning och kontroll av avtalsförhållanden, samt för aktiviteten av reklam eller kommersiell prospektering på våra produkter och tjänster.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Företag: EURL JPSA DECO / Royal Art Palace International
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 53145027800019 (b)RCS av NarbonneFrankrike).
Adress: 1B Rue Du Port, 11100 NarbonneFrankrike
Telefon: +33 468 702 713
E-post: contact[a]royalartpalace.com
Dataskyddsombud: Hänvisningar till EURL JPSA DECO som är den juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och medlen för behandlingen.

För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Datakontrollen behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera och övervaka avtalsförhållanden, samt för reklam eller kommersiell prospektering för våra produkter och tjänster.

Hur länge håller vi dina data?

De personuppgifter som lämnas kommer att hållas så länge affärsrelationen upprätthålls eller under de år som krävs för att uppfylla lagliga skyldigheter.

Vad är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är genomförandet av ett avtal eller ditt otvetydiga samtycke inom ramen för den franska och europeiska lagstiftningen.

Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?

Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part, utom vid rättslig skyldighet.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Den registrerade kan återkalla sitt samtycke till behandlingen när som helst.

Alla har rätt att få bekräftelse om huruvida vi behandlar personuppgifter om dem eller inte.

Personuppgifter har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, att begära borttagning när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan registrerade begära att vi begränsar behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall vi kommer att behålla den endast för utövande eller försvar av fordringar.

Under vissa omständigheter och av skäl som rör deras särskilda situation kan registrerade invända mot behandlingen av sina uppgifter.Vi kommer att sluta behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima skäl, eller för att utöva eller försvara eventuella påståenden.
För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktmetoder som tillhandahålls på vår webbplats.

När som helst kan en berörd part lämna in ett klagomål med CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) för att hävda sina rättigheter via webbplatsen https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att ge en optimal service till användaren.I händelse av att all data inte tillhandahålls garanterar Leverantören inte att den information och de tjänster som tillhandahålls kommer att anpassas till dina behov.

På samma sätt kan användaren avregistrera sig från alla prenumerationstjänster som tillhandahålls genom att klicka på den oskrivna delen av alla e-postmeddelanden som leverantören skickar.

På samma sätt har Leverantören antagit alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten och integriteten hos de personuppgifter som den behandlar, samt för att förhindra förlust, förändring och/eller tillgång av obehöriga tredje parter.

DATA PROCESSING AGREEMENT BY ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco.
Allt som rör skydd av personuppgifter inom ramen för deras behandling och som är avsett att fastställa de villkor under vilka ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco, som personuppgiftsansvarig, är auktoriserad att behandla data enligt kundens uttryckliga instruktioner när den senare använder tjänsterna ROYAL ART PALACE / JpsaDeco beskrivs i följande databehandlingsavtal, som kan konsulteras genom att klicka på följande länk Data_Processor_Contract.pdf

USE OF COOKIES

En cookie är en fil som laddas ner till din dator när du har tillgång till vissa webbsidor.Cookies tillåter en webbplats, bland annat, att lagra och hämta information om en användares surfvanor eller dator och, beroende på vilken information de innehåller och hur användaren använder sin dator, kan de användas för att känna igen användaren.

För att begränsas till vad som är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten och därmed undantas från samtycke i enlighet med artikel 82 i den franska dataskyddslagen, måste dessa spår:


  • För att ha ett syfte strikt begränsat till den enda mätningen av publiken på webbplatsen eller applikationen (mätning av prestanda, upptäckt av navigationsproblem, optimering av teknisk prestanda eller ergonomi, uppskattning av kraften hos de servrar som krävs, analys av innehållet konsulterat), för exklusiv redogörelse för redaktören.
  • Används endast för att producera anonyma statistiska data.

Omvänt, för att vara befriad från samtycke, får dessa trackers inte:


  • Led att korsa-kontroll av uppgifterna med annan behandling eller till de uppgifter som överförs till tredje part;
  • Låt inte aggregerad spårning av individens surfning med hjälp av olika applikationer eller surfa på olika webbplatser.Alla lösningar som använder samma identifierare på flera webbplatser (e.g., via cookies som deponeras på en tredjedel-partidomän laddad av flera webbplatser) för att korsa-referens, duplicera eller mäta en enhetlig räckvidd för innehåll utesluts.

Om denna webbplats använder cookies som inte är uteslutna från tillämpningsområdet för denna rättsliga reglering, kommer den att använda två-fördjupat informationssystem.

Det första lagret visar den väsentliga informationen om cookies, oavsett om de är egna eller tredje-part cookies och syftena med de cookies som används, samt medlen för att ge samtycke.

I det andra lagret kommer det att ge information om vilka cookies som är och vad de används för, vilka typer av cookies som används och deras syfte, samt hur man avaktiverar eller raderar de cookies som anges genom de funktioner som tillhandahålls av förlaget, de verktyg som tillhandahålls av webbläsaren eller terminalen eller genom de gemensamma plattformarna som kan finnas för detta ändamål eller, i förekommande fall, hur man återkallar samtycket som redan ges.Detta andra lager kommer också att ge information om identifieringen av vem som använder cookies, det vill säga om den information som erhållits av cookies endast behandlas av utgivaren och/eller även av tredje part.Med identifieringen av dem med vilka förlaget har avtalat eller vars tjänster förlaget har beslutat att integrera.

IP ADDRESSES

Webbplatsservrarna kan automatiskt upptäcka IP-adressen och domännamnet som användaren använder.En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet.All denna information registreras i en vederbörligen registrerad serveraktivitetsfil som tillåter vidare bearbetning av data för att få rent statistiska mätningar som gör att vi kan känna till antalet sidointryck, antalet besök som görs på webbtjänsterna, beställningen av besöken, åtkomstpunkten etc.

SÄKERHET

Webbplatsen använder allmänt accepterade branschinformationssäkerhetstekniker, såsom brandväggar, åtkomstkontrollprocedurer och kryptografiska mekanismer, för att förhindra obehörig åtkomst till data.För att uppnå dessa mål, användaren/kunden samtycker till att leverantören kan få data för autentisering av åtkomstkontroller.