ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doménové jméno: royalartpalace.com
Jméno společnosti: EURL JPSA DECO
Obchodní jméno / ochranná známka: Royal Art Palace / Royal Art Palace International
Hlavní kancelář: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Francie
VNITŘNÍ KOMUNITNÍ DIČ: FR64531450278
Telefon: +33 468 702 713
E-mailem: kontakt[a]royalartpalace.com

V souladu s ustanoveními francouzského nařízení o CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) a také evropské nařízení s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správce stránek informuje všechny uživatele stránek, kteří poskytují nebo poskytnou své osobní údaje, že tyto budou zpracovávány za účelem správy a kontroly smluvních vztahů, jakož i pro činnost reklamního nebo obchodního vyhledávání na našich produktech. a služeb.

Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost: EURL JPSA DECO / Royal Art Palace International
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DANĚ: 53145027800019 (RCS z Narbonne, Francie).
Adresa: 1B Rue Du Port, 11100 Narbonne, Francie
Telefon: +33 468 702 713
E-mailem: kontakt[a]royalartpalace.com
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Odkazuje na EURL JPSA DECO, což je právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely správy a sledování smluvních vztahů, jakož i pro účely reklamy nebo komerčního vyhledávání našich produktů a služeb.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů ?

Právním základem pro zpracování vašich údajů je uzavření smlouvy nebo váš jednoznačný souhlas v rámci francouzské a evropské legislativy.

Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Žádné údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou případů zákonné povinnosti.

Jaká máte práva, když nám poskytujete své údaje?

Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

Každý má právo získat potvrzení, zda o něm zpracováváme osobní údaje či nikoli.

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny .

Za určitých okolností mohou subjekty údajů požádat, abychom omezili zpracování jejich údajů, v takovém případě je uchováme pouze pro uplatnění nebo obhajobu nároků.

Za určitých okolností az důvodů týkajících se jejich konkrétní situace mohou subjekty údajů vznést námitku proti zpracování svých údajů. Údaje přestaneme zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo pro uplatnění nebo obhajobu případných nároků.
Pro uplatnění některého z těchto práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních metod uvedených na našich webových stránkách.

Zúčastněná strana může kdykoli podat stížnost u CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) uplatnit svá práva prostřednictvím webové stránky https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Všechny údaje požadované prostřednictvím webové stránky jsou povinné, protože jsou nezbytné pro poskytování optimálních služeb uživateli. V případě neposkytnutí všech údajů Poskytovatel nezaručuje, že poskytované informace a služby budou plně přizpůsobeny Vašim potřebám.

Obdobně se uživatel může odhlásit ze všech poskytovaných předplatitelských služeb kliknutím na sekci odhlášení všech e-mailů zaslaných poskytovatelem.

Poskytovatel rovněž přijal veškerá technická a organizační opatření nezbytná k zaručení bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, jakož i k zamezení jejich ztráty, změny a/nebo přístupu neoprávněných třetích osob.

DOHODA O ZPRACOVÁNÍ DAT OD ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco.
Vše, co se týká ochrany osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováním a které má za cíl stanovit podmínky, za kterých ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco jako správce údajů je oprávněna zpracovávat údaje podle výslovných pokynů klienta, když klient využívá služeb ROYAL ART PALACE / Jpsa Deco, je popsána v následující smlouvě o zpracování údajů, kterou lze konzultovat kliknutím na následující odkaz Data_Processor_Contract.pdf

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookie je soubor, který se stáhne do vašeho počítače, když vstoupíte na určité webové stránky. Cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a získávat informace o uživatelových zvycích při prohlížení nebo počítači a v závislosti na informacích, které obsahují a jak uživatel používá svůj počítač, mohou být použity k rozpoznání uživatele.

Aby byly omezeny na to, co je nezbytně nutné pro poskytování služby, a byly tak osvobozeny od souhlasu v souladu s článkem 82 francouzského zákona o ochraně údajů, musí tyto stopy:


  • Mít účel přísně omezený na jediné měření návštěvnosti webu nebo aplikace (měření výkonu, detekce problémů s navigací, optimalizace technického výkonu nebo ergonomie, odhad výkonu požadovaných serverů, analýza konzultovaného obsahu) , na výhradní účet redakce.
  • Slouží pouze k vytváření anonymních statistických údajů.

Naopak, aby byly osvobozeny od souhlasu, tyto sledovače nesmí:


  • Vést ke křížové kontrole údajů s jiným zpracováním nebo k předání údajů třetím stranám ;
  • Nepovolte souhrnné sledování procházení jednotlivce pomocí různých aplikací nebo procházení různých webových stránek. Jakékoli řešení, které používá stejný identifikátor na více webech (e.g., prostřednictvím souborů cookie uložených na doméně třetí strany načtené více weby) pro křížové odkazy, duplikování nebo měření jednotného dosahu obsahu je vyloučeno.

V případě, že tento web používá cookies, které nejsou vyloučeny z působnosti tohoto právního předpisu, bude využívat dvouúrovňový informační systém.

V první vrstvě budou zobrazeny podstatné informace o existenci souborů cookie, ať už se jedná o soubory cookie vlastní nebo třetích stran a účely použitých souborů cookie a také způsob udělení souhlasu.

Ve druhé vrstvě poskytne informace o tom, co jsou soubory cookie a k čemu se používají, jaké typy souborů cookie a jejich účel, a také jak deaktivovat nebo smazat soubory cookie uvedené prostřednictvím funkcí poskytovaných vydavatelem, nástrojů poskytnuté prohlížečem nebo terminálem nebo prostřednictvím společných platforem, které mohou pro tento účel existovat, nebo případně jak odvolat již udělený souhlas. Tato druhá vrstva bude také poskytovat informace o identifikaci toho, kdo cookies používá, tedy zda informace získané cookies zpracovává výhradně vydavatel a/nebo také třetí strany. S identifikací těch, se kterými vydavatel uzavřel smlouvu nebo jejichž služby se vydavatel rozhodl integrovat.

IP ADRESY

Servery webových stránek mohou automaticky detekovat IP adresu a název domény používané uživatelem. IP adresa je automaticky přiřazené počítači, když se připojí k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenány v řádně registrovaném souboru aktivity serveru, který umožňuje další zpracování dat za účelem získání čistě statistických měření, která nám umožňují znát počet zobrazení stránky, počet návštěv webových služeb, objednávku návštěv, přístupový bod atd.

BEZPEČNOSTNÍ

Webové stránky používají obecně uznávané průmyslové techniky zabezpečení informací, jako jsou firewally, postupy řízení přístupu a kryptografické mechanismy, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k datům. K dosažení těchto cílů uživatel/zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel může získávat údaje pro autentizaci řízení přístupu.